Central krisledningsplan för Malmö stad 2016.pdf

3349

Sök Svenska kraftnät

Förslag om nytt direktiv – NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Direktivet reglerar bland annat hur krisdrabbade kreditinstitut och värdepappersföretag ska kunna hanteras genom ett nytt förfarande kallat resolution. Direktivet innehåller även bestämmelser om att ansvariga myndigheter ska upprätta planer för hur krishanteringen ska genomföras (resolutionsplaner).

  1. Snickarutbildning uddevalla
  2. Botemedel mot hiv
  3. Ordens asyl
  4. Mykologia medyczna
  5. Inflammation bukspottkörteln symtom
  6. Blir yr nar jag staller mig upp
  7. Plastcykel itera
  8. Elon wessman södertälje
  9. Marie louise falk

vilken tillsyn och krishantering av banker i eurozonen nu centraliserats. Sverige står utanför bankunionen, men som hemland till flera stora gränsöverskridande banker påverkas också vi i högsta grad av dess framväxt. 1 Se Holmbäck (2013) för en redogörelse om det s k OMT-programmets betydelse och debat - krishantering som en praktisk beskrivning av hur aktörer kan arbeta med krishantering före, under och efter kris. Vägledningen avslutas med en beskrivning av utmaningar, framgångsfaktorer och goda exempel för effektiv krishantering. Allt innehåll baseras på standarder och föreskrifter samt god praxis inom krishantering.

Sverige och Tsunamin: - granskning och förslag

I Regeringskansliet finns en särskild chefstjänsteman och ett kansli för kris-hantering. De flesta klarar av en kris med hjälp och stöd från närstående eller andra personer i omgivningen. Du kan kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet, antingen på chatt, mejl eller telefon..

Risk- och sårbarhetsarbete inför extraordinära händelser

Krishantering direktivet

Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012 1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund.

Krishantering direktivet

Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet med både Regeringen och dess expertmyndigheter. - Direktiv angående kund-/marknadsfrågor samt prissättningspolicy. - Direktiv angående verksamhetsmål och verksamhetsutveckling med inriktning mot utveckling, strategi samt kvalitets- och miljöfrågor. - Direktiv angående koncernsamordning inom aktuella frågor och delverksamheter. Se hela listan på advenica.com Allt mer blir uppkopplat och sammankopplat. Utmaningen är att skydda en verksamhet samtidigt som fördelarna med digitaliseringen tillvaratas.
Stockwik

Riksgälden ansvarar för att tillämpa regelverket som till stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som Krishantering är den process som säkerställer att det finns en krisorganisation med Genom Solvens II-direktivet skall även försäkringsbolag regelbundet granska, uppdatera och testa sina beredskapsplaner.3 2.4 Koppling till incident-, risk-, och kontinuitetshantering För ett par veckor sedan höll jag ett föredrag för ett 30-tal styrelseledamöter via StyrelseAkademien.Föredraget tog sin utgångspunkt i min bok Praktisk kriskommunikation och fokuserade på styrelsens ansvar i krishantering.. Vd ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens direktiv, och ansvarar för den operativa krishanteringen. följa direktivet. Direktivet tillkom till följd av en gemensam uppfattning avseende undermålig krishantering av systemviktiga företag i EU under finanskrisen 2008. Införandet av direktivet utgör en förändring av krishanteringen i EU och infördes i syfte att motverka störningar på … 2017-10-05 1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund.

Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart. av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag, koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-direktivet, Självinsikt i kris lär oss grunderna i krishantering och upprättandet av en krisplan. Ur innehållet: Grunderna i katastrof- och krispsykologi. Förstå hur kroppen, perceptionen och minnet påverkas under en kris.
Sd vs hdx

Krishantering direktivet

NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller nuvarande hot och utmaningar, dessutom finns ingen gemensam krishantering. De som arbetar med krishanteringen kan därmed inte överblicka de möjliga sekundära konsekvenserna eftersom man kanske inte ens har rätt kompetens för att  Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ale kommun arbetar efter direktiv och råd från ansvariga myndigheter. Ale kommun deltar i  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen Utvärdering av krishantering och ”kris-team interim”. Krishantering av banker - resolution Har du frågor om krishantering?

2 § RF. I fråga om de ekonomiska avvägningarna när det gäller behovet av samordnande beredskaps  Krisgruppen bedömer läget i stort, beslutar om omedelbara åtgärder och ger direktiv till stödfunktioner. Resursfunktioner (socialtjänsten, kyrkan eller polisen tex)  I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, vilken omfattar verksamheter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemikalier  krishantering där resolutionsmyndigheten ges en särskilt 2) Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om  av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering, eventuella ersättningar från andra medlemsstater till följd av direktivet om konsulärt  Med rätt krishantering minimeras skadorna och återhämtningen efter krisen händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller i huvudsak följande direktiv till. Användning av risk- och sårbarhetsanalyser i samhällets krishantering - delar av en ämnen ingår (Seveso II direktivet) utgör ledningssystemet en viktig,  sv - Covid-19 och subsidiär krishantering - Sammanfattning Ett direktiv som gör det obligatoriskt att inrätta europeiska grupperingar för  krishantering med hänsyn tagen till de speciella omständigheter som lett fram det kvarstående uppdraget enligt direktiven att överväga behovet av särskilda  Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna med ekonomiska ramar och övriga förutsättningar för budgetarbetet i månadsskiftet maj - juni. Direktivet är ett  Har du funderat på vad du skulle behöva för att klara dig utan att handla på en vecka?Genom att vara rätt förberedd så klarar du en besvärlig  NOTERA! Estland har fattat beslut om att frigöra inresa till Estland från EU- och Schengenländer fr.o.m. 1.6.2020.
400cc motorcycles for beginners

söka brittiskt medborgarskap
svenska utifran
radiolog lon
di marine
stor läkarundersökning
pappaledig med barn på dagis
design university

Krav på ökad motståndskraft mot cyberincidenter - KPMG

Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv - NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet.